ENOR - Twój partner w projektach inwestycyjnych

Warunki handlowe

Warunki sprzedaży i dostawy firmy ENOR.

Oferta

1. Ogólna oferta skierowana jest na rynek bez wskazania odbiorcy, w z związku w powyższym jest niewiążąca i nieobowiązująca. Deklaracje o przyjęciu zamówienia jak i wszystkie inne warunki z tym związane wymagają pisemnego potwierdzenia z strony ENOR w formie pisemnej lub drogą faksową, e-mailem.
2. Dane techniczne zawarte w katalogu mają na celu przekazanie ogólnych informacji. Szczegółowe dane zawsze zawarte są podczas uzgodnień pisemnych pomiędzy Kontrahentem, a ENOR.
3. ENOR zastrzega sobie prawo własności w stosunku do dokumentów oraz modeli wchodzących w skład oferty, jeżeli nie zostały one w sposób trwały nabyte przez Kontrahenta.
4. Ceny na poszczególne pozycje oferty obowiązują tylko w przypadku złożenia całościowego zamówienia na ofertę. Odstępstwa od tej zasady wymagają każdorazowo pisemnego uzgodnienia i potwierdzenia ze strony ENOR.

Potwierdzenie zamówienia

1. Zamówienia wymagają pisemnego potwierdzenia ze strony upoważnionych do tego rodzaju wykonywania czynności pracowników Firmy ENOR.
2. Potwierdzone ceny obowiązują tylko przy odbiorze potwierdzonej ilości asortymentu zawartego w zamówieniu.
3. W przypadku podwyższenia cen i kosztów, do którego doszło między zawarciem umowy a uzgodnionym terminem dostawy, ENOR ma prawo do skorygowania ceny, o ile między zawarciem umowy, a uzgodnionym terminem dostawy upłynęły 3 miesiące. Jeśli w momencie dostawy ceny są wyższe o 20 %od uzgodnionych uprzednio cen, Kontrahent ma prawo odstąpić od umowy.

Dostawa

1. Dostawa następuje na rachunek i ryzyko klienta. Jeśli uzgodniono dostawę bezpłatną, tzn. koszt transportu zostaje wliczony w cenę towaru, wówczas odpowiedzialność ENOR jest ponoszona od momentu rozładunku towaru do poziomu ziemi lub rampy wyładowczej w miejscu wskazanym przez klienta jako docelowy adres dostawy.
2. Dostawy częściowe dopuszczalne są w ramach potwierdzonych przez ENOR warunków. W takim przypadku ENOR zastrzega sobie prawo wyboru drogi transportu oraz środków transportu.
3. Przy odbiorze dostawy, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego jej sprawdzenia pod względem kompletności oraz braku uszkodzeń mechanicznych i innych trwałych uszkodzeń, a w przypadku towarów opakowanych fabrycznie,  Kontrahent zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania.
4. W celu potwierdzenia terminów dostaw, żeby były one wiążące muszą być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych do wykonywania tego rodzaju czynności pracowników Firmy ENOR.
5. Wydarzenia siły wyższej upoważniają ENOR do przesunięcia dostawy o okres trwania zakłóceń. Jako siłę wyższą należy rozumieć strajk, mobilizację, wojnę, blokadę, zakaz eksportu i importu, brak surowców i energii, pożar, blokady drogowe, zakłócenia w zakładach produkujących towary lub w transporcie oraz inne okoliczności, z które nie ponosimy odpowiedzialności, niezależnie czy występują one u Nas lub dostawcy. Jeśli w wyniku powyższych wydarzeń dostawa jest niemożliwa, bądź nie jest dopuszczalna ENOR ma prawo odstąpić od umowy. Kontrahent może zażądać deklaracji od ENOR, czy w ciągu określonego czasu zamierzamy zrealizować dostawę i takim przypadku przy braku wiążącej odpowiedzi na piśmie z naszej strony może odstąpić od umowy.
6. Na życzenie Kontrahenta oraz na jego koszt, możemy ubezpieczyć transport towaru. W tym wypadku wszystkie uszkodzenia towaru w transporcie należy zgłaszać natychmiast poprzez odpowiednie adnotacje na dokumencie dostawy lub poprzez sporządzenie protokołu, który dla swej ważności musi być podpisany przez zdającego towar i odbierającego.
7. Zwrot dostarczonego towaru może nastąpić tylko w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu i tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez ENOR. Dobrowolnie przyjęty przez ENOR towar do zwrotu upoważnia Kontrahenta do otrzymania faktury korygującej po potrąceniu minimum 20 % jego wartości na pokrycie poniesionych przez ENOR kosztów. Faktura korygująca zostanie wystawiona po otrzymaniu przez ENOR zwrotu towaru. Wykluczony jest zwrot towarów dostarczonych Kontrahentowi jako specjalne wykonanie lub sprowadzenie na zamówienie Kontrahenta.

Gwarancja i odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność ENOR obowiązuje wyłącznie poniższe ustalenia
2. O widocznych wadach niemożliwych do stwierdzenia podczas odbioru ENOR musi zostać poinformowane niezwłocznie w formie pisemnej, jednakże najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia dostawy. Powyższe stwierdzenie ma zastosowanie tylko wtedy, kiedy towar był tak opakowany, a opakowanie fabryczne było nienaruszone, że nie można było stwierdzić wady bez uszkodzenia oryginalnego opakowania. Wadliwe przedmioty dostawy należy zwrócić w stanie, w jakim  znajdowały się w momencie stwierdzenia wady, celem dokonania oględzin. Na żądanie ENOR, Kontrahent zobowiązuje się przesłać towar na własny koszt pod wskazany przez ENOR adres. Wady towaru należy zgłaszać w formie pisemnej. Naruszenie powyższych zobowiązań wyklucza jakiekolwiek roszczenia gwarancyjne wobec ENOR po upływie ustawowego okresu gwarancji.
3. Prowadzenie negocjacji odnośnie reklamacji nie wyklucza przez ENOR zarzutu, że reklamacja Kontrahenta była zgłoszona w nieodpowiednim czasie lub była nie w pełni udokumentowana.
4. Okres gwarancji zawarty jest w karcie gwarancyjnej i rozpoczyna się z datą dostawy.
5. Wyklucza się zasadniczo roszczenia o odszkodowanie za szkody rzeczowe powstałe w wyniku zwłoki, niemożności wykonania świadczenia, naruszenia warunków umowy. Strony ustalają, że w każdym przypadku będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Niniejsze ustalenie nie naruszają praw którejkolwiek ze stron do dochodzenia swoich racji przed sądem. ENOR nie jest zobowiązany do wywiązania się z gwarancji, o ile Kontrahent, powołując się na wadę, nie uiścił zapłaty ceny zakupu reklamowanego towaru.
6. Towar sprzedany jako niepełnowartościowy, bądź jako towar używany wyklucza jakąkolwiek gwarancję. O fakcie sprzedaży takiego towaru Kontrahent będzie zawsze informowany przed dokonaniem transakcji.

Płatność

1. Zapłatę bez potrącenia za dostarczone przez ENOR towary należy uiścić natychmiast po otrzymaniu rachunku, o ile nie uzgodniono inaczej.
2. Nie jesteśmy zobowiązani do przyjmowania weksli i czeków. Czeki i weksle zostają zapisane na konto rachunku dopiero po ich zrealizowaniu, natomiast cesja wierzytelności po dokonaniu zapłaty. Do tego czasu należności i termin płatności pozostają wiążące. ENOR nie ponosi odpowiedzialności za wniesiony protest weksla. Kontrahent zostaje obciążony kosztami związanymi z dyskontem, protestem lub inkasem weksla.
3. Kontrahent nie ma prawa do potrącania należności za dostarczone towary,  jeżeli nie wynikają one z obustronnych uzgodnień lub nie znajdują uzasadnienia w notach uznaniowych względnie w fakturach korektach.
4. Wyklucza się dochodzenia praw zatrzymania rzeczy, o ile prawa dochodzenia rzeczy nie opierają się na tym samym stosunku umowy.
5. W przypadku przekroczenia ustalonych terminów płatności przysługuje nam następujące prawo do :
a) Odstąpienia od wszystkich umów oraz zażądania odszkodowania z powodu ich niewykonania, dochodzenia prawa własności, wzięcia w posiadanie dostarczonego towaru, zażądanie zabezpieczeń, wykorzystanie dostępnych zabezpieczeń, postawienie w stan wymagalności dostępnych zabezpieczeń, postawienie w stan wymagalności otwartych płatności i realizacja zaległych dostaw tylko przy płatnościach z góry ( przedpłaty, zaliczki)
b) Naliczanie odsetek za zwłokę od terminu płatności w wysokości co najmniej 5% powyżej dyskonta weksli w NBP.
c) Dochodzenia innych szkód z tytułu zwłoki.

Zastrzeżenia prawa własności

1. Towar pozostaje własnością ENOR do momentu spłaty przez Kontrahenta wszystkich wierzytelności. Przetworzenie bądź montaż następuje zawsze z uwzględnienie praw ENOR, jednak bez zobowiązań dla ENOR.
2. Kontrahent ma prawo do sprzedaży towaru przy zachowaniu należytych stosunków handlowych, o ile nie ma on zaległości. Zestawienie, bądź przeniesienie własności jak i porozumienie o zakazie cesji są niedopuszczalne. Wszelkie prawa ENOR związane z towarem nie wygasają nawet jeśli pochodzący od nas towar nabędzie inny Kontrahent, o ile nie zapłacił on za towar ENOR. Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży w ramach powiązanych przedsiębiorstw.
2. W przypadku sprzecznego z umową zachowania Kontrahenta, a w szczególności zwłoki w płatności, ENOR ma prawo przejąć towar i ewentualnie zażądać odstąpienia od roszczeń o wydanie rzeczy ze strony Kontrahenta.

Miejsce wykonania

1. Miejscem wykonania dostawy jest wskazane przez Kontrahenta miejsce wysyłki towaru.
2. Miejscem wykonania wszystkich zobowiązań Kontrahenta jest siedziba Firmy ENOR.
3. W stosunkach handlowych oraz wszelkich stosunkach prawnych pomiędzy ENOR, a Kontrahentem obowiązuje prawo RP. Wyklucza się stosowanie przepisów innego państwa oraz przepisów prawa międzynarodowego.

cofnij

Aktualności i wydarzenia

Piątek 4 października 2019

Ostatnia turbina na największej na świecie morskiej farmie wiatrowej.

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, zakończył się montaż wszystkich turbin na zlokalizowanej u wybrzeży Wielkiej Brytanii wielkiej farmie wiatrow...

Więcej »

Wtorek 1 października 2019

KGHM zmodernizuje elektrociepłownię

Podpisano umowę na 83 mln zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Umożliwi to kompleksową mode...

Więcej »

:: zobacz wszystkie

Szanowni Państwo, zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004 Nr 171, poz. 1800, z późn.zm) informujemy, że w serwisie www.enor.pl stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka), które są zapisywane w pamięci urządzenia. Zapisywane informacje używane są m.in. w celach statystycznych oraz dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia i tym samym akceptację Polityki cookies.
[x] Kliknij tutaj, aby ukryć komunikat
?>